ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ส.ปชส.ตรัง จัดเวทีเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น “ชาวตรัง รวมพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่น”

วันที่ 19 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(19 ก.ค.) นายธานินทร์ ทองขโชค ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น หัวข้อ "ชาวตรังรวมพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่น” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม  ของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ของกรมประชาสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความสำคัญ เสียสละเวลาอันมีค่า เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังจัดขึ้นในวันนี้

          ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองคือหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเลือกตั้ง  ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นและพยายามผลักดันให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้ประชาชนเข้ามา  มีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมตรวจสอบ ให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน จึงได้เวทีเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น หัวข้อ "ชาวตรังรวมพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่น” ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง เป็นการกระจายโอกาสในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด มีส่วนร่วมจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง จำนวน ๒๐ คน วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินรายการโดยนางสาวยอยศพร  อรรคไกรสีห์  นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง