ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุร่วมกับโรงเรียน KEPALABATAS SCIENCE SCHOOL ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม Thai-Malay Camp @ Wichienmatu

วันที่ 19 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(19 ก.ค.) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Thai-Malay Camp @ Wichienmatu ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดให้จัดกิจกรรพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านที่ 1 คือ ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลโลก ประกอบกับโรงเรียนวิเชียรมาตุมีการทำ MOU กับโรงเรียน KEPALABATAS SCIENCE SCHOOL ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรมาตุสู่มาตรฐานสากลมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษามาลายู เพื่อการสื่อสารและเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวิเชียรมาตุได้เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นพลโลก ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษามาลายูด้วยการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งกิจกรรม Thai-Malay Camp @ Wichienmatu มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษามาลายูในการสื่อสารของนักเรียนและเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้เวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ¾ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จำนวน 41 คน นักเรียนและครูโรงเรียนประเทศมาเลเซีย จำนวน 54 คน โดยได้รับเกียรติจากชมรมลูกเสืออาสา @ ตรัง จำนวน 10 คน และคณะครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ จำนวน 20 คน มาเป็นวิยากรในการดำเนินกิจกรรมค่าย