ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ขนส่งตรังแจ้งรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2562

วันที่ 22 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ นายทะเบียนประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2546 กำหนดให้รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปีการจดทะเบียนรถเป็นอันระงับไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86/4 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2546 นายทะเบียนประจำจังหวัดตรังจึงขอประกาศ ดังนี้

          ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ทะเบียนถูกระงับตามรายงานการระงับทะเบียนรถวันที่ 30 มิถุนายน 2562- วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ให้ส่งคืนแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและนำหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งและปิดประกาศ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ทะเบียนถูกระงับรายใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และนายทะเบียน ผู้ตรวจการ หรือผู้ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมอบหมายมีอำนาจยึดแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถได้  สำหรับภาษีรถที่ค้างชำระเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ค้างชำระให้ครบถ้วนพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ แต่สามารถขอผ่อนชำระภาษีที่ค้างได้