ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รัฐบาลหยุดจ่ายเงินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากรอการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

วันที่ 22 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง แจ้งว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี และขยายรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี นั้น

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้รับแจ้งจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่า มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเกินกว่าเป้าหมาย ประกอบกับจะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานฯ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ดังนั้น ในระยะนี้จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายได้ตามปกติได้ และหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม กรมกิจการเด็กและเยาวชนจักได้รีบดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศากลางจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง โทรศัพท์ 075 218366