ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กกต.ตรังจัดสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

วันที่ 23 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง กิจกรรม สัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

          การทุจริตในสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองและนักการเมืองพร้อมทั้งประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี ทำให้ประชาชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการรับรู้การประกาศเจตจำนงดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

         ซึ่งการจัดการสัมมนา และเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักการเมืองมีการประกาศแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อให้นักการเมืองในทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รับรู้ และแสดงความคิดเห็นในการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง อันเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน