ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง

วันที่ 23 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

          ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 ห้วง 1 ต.ค.2562-28 มิ.ย.2562 มีแผนงาน 3 แผน คือ แผนงานป้องกันในสถานศึกษา มีการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เป้าหมาย 141 การ 76 แห่ง ผลการดำเนินการ 76 แห่ง นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้รับการสร้างภูมิฯ เป้าหมาย 308 คน ผลการดำเนินการ 169 คน โรงเรียนมัธยม อาชีวะและอุดมศึกษามีกิจกรรมป้องกัน เป้าหมาย 106 แห่ง ผลการดำเนินการ 65 แห่ง ด้านการป้องกันยาเสพติด แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)เป้าหมาย 100 คน ผลการดำเนินการ 100 คน แผนงานป้องกันในผู้ใช้กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ มยส. เป้าหมาย 5 แห่ง ผลการดำเนินการ 0 แห่ง โรงงานสีขาว เป้าหมาย 30 แห่ง ผลการดำเนินการ 27 แห่ง มีกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ เป้าหมาย 100 แห่ง ดำเนินการ 107 แห่ง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยอาสาสมัครแรงงาน เป้าหมาย 50 แห่ง ดำเนินการ 63 แห่ง แผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั้งหมด 762 หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการ 647 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านไม่มียาเสพติด 397 แห่ง ดำเนินการ 330 แห่ง สำหรับหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด รวมจังหวัดตรังมีทั้งหมด 172 แห่ง ดำเนินการ 145 แห่ง หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดปานกลาง 63 แห่ง ดำเนินการ 60 แห่ง หมู่บ้านที่มีปัญหามาก 130 แห่ง ดำเนินการ 112 แห่ง หมู่บ้านกองทุนแม่จังหวัดตรัง มีทั้งหมด 204 แห่ง ดำเนินการ 165 แห่ง

          แผนงานบำบัดรักษาระบบสมัครใจ บังคับบำบัด ต้องโทษ เป้าหมายจังหวัดตรังปี 2562 ภาพรวม 3 ระบบ จำนวน 1,826 คน ดำเนินการไป 844 คน เป้าหมายระบบสมัครในผ่านการบำบัดโรงพยาบาลและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวม จำนวน 1,532 คน ผ่านโรงพยาบาล/ค่าย 619 คน ระบบบังคับบำบัด เป้หมาย จำนวน 154 คน ดำเนินการ 67 คน ระบบต้องโทษ แบ่งเป็นของเรือนจำกับสถานพินิจ เป้าหมาย รวม 140 คน ดำเนินการ 158 คน แผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เป้าหมาย 1,344 คน ผลการติดตาม 890 คน การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ เป้าหมาย 10 คน ผลการช่วยเหลือ 27 คน

          แผนงานด้านการปราบปราม ตั้งแต่เดือน ต.ค.61-พ.ศ.62 ตำรวจภูธรจังหวัดตรังมีการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้ว จำนวน 2,634 คดี จำนวนผู้ต้องหา 2,589 คน ผลการจับกุม 5 ข้อหาสำคัญ 699 คดี จำนวน 858 คน