ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 25 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(25 พ.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          ซึ่งในการประชุมได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากทาง ศบค.ได้มอบหมายให้สำรวจตามแบบเพื่อที่จะใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ” ซึ่งมี 3 ส่วน ส่วนที่ 1 สำหรับกิจการ/กิจกรรม ให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ ส่วนที่ 2 สำหรับประชาชน ให้ใช้งานผ่าน QRCode ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแล/ตรวจ ให้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น "ผู้พิ   ทักษ์ไทยชนะ” ขอให้ทางโควิดทั้งจังหวัด โดยมีสำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข และปกครองเป็นฝ่ายเลขา ทำหน้าที่ในการประสาน ระดับอำเภอ ตำบล อบจ. เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง รวมทั้งชุดตรวจ ในเบื้องต้นขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมโรค ซึ่งมีประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่ 13 ที่ผ่านมา จะกระจายลงไปตามจำนวนความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ให้รวบรวมข้อมูลภายในวันที่ 26 พ.ค.เพื่อรวบรวมส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาแอพพลิเคชั่น "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” โดยในแบบข้อมูลจะมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด จังหวัด อำเภอ ตำบล เบอร์มือถือ 10 หลัก (ห้ามซ้ำในแต่ละเบอร์) เพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” เพื่อนำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลต่อไป

          เรื่องที่ 2 ขอให้ทุกชุดที่ทำหน้าที่ทั้งกำกับและชุดสายตรวจร่วม กรณีรวมทั้งผู้ประกอบการที่จะใช้ QRCode พยายามแนะนำแอพพลิเคชั่นด้วย ซึ่งในส่วนนี้จังหวัดมีมาตรการผ่อนคลาย โดยเฉพาะในเฟสที่ผ่านมามีมาก และหลายส่วนที่จะต้องใช้ QRCode ขอให้ใช้โดยเคร่งครัดด้วย เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่จะประมวลข้อมูล ขณะนี้ข้อมูลจะไปที่ส่วนกลางทั้งหมด ซึ่งทางส่วนกลางจะแยกแต่ละจังหวัด จึงขอให้แต่ละระดับปฎิบัติกันโดยเคร่งครัด

          เรื่องที่ 3 เรื่องการทำการประเมินในการตรวจ ขอเน้นย้ำในเรื่องของการใช้กฎหมาย ขณะนี้รัฐบาลยังมีมาตรการคงเดิมคือ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ในส่วนนี้สถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ ได้เปิด ในเฟสต่อไปจะพิจารณาในกลุ่มสีเหลือง หมายถึง กลุ่มที่มีกิจกรรม หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในหลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับปานกลาง ถึงสูง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับปานกลาง เพราะฉะนั้นทุกหน่วยจะต้องออกตรวจตรา กำกับดูแล ขอให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

          เรื่องที่ 4 การบังคับใช้กฎหมายเคอร์ฟิวส์ จากการรายงานมีการออกนอกเคหสถาน ซึ่งมั่วสุม ขอให้ระดับพื้นที่ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ตั้งจุดตรวจด่านสกัดในพื้นที่ขอให้เข้มงวดในเรื่องนี้

          เรื่องที่ 5 ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย การงดและชะลอการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด คงยังต้องปฏิบัติตามคำสั่ง จังหวัดตรังยังมีความจำเป็น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังได้มีการผ่อนคลายไปบ้างแล้ว แต่การปฏิบัติการแต่ละด่านทั้ง 6 แห่ง ยังถือปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล คือ งดหรือชะลอการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ในคำสั่งที่ 1501/2563 ขอให้มีการบันทึกในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดตรัง

          เรื่องที่ 6 จากการติดตามรับฟังและข้อร้องเรียน ยังมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากทางเลือก จากการประเมินมีสถิติที่ลดลง สิ่งที่กังวลคือในช่วงนี้เข้าฤดูฝน ความชื้น หากมีการละเลยในเรื่องเหล่านี้โอกาสที่จะเสี่ยงมีมาก