ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมอบรมโครงการชุมชนสัมพันธ์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

วันที่ 26 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงเรียนบ้านทุ่งไทรทอง หมู่ที่ 6  ตำบลสุโส๊ะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมอบรมโครงการชุมชนสัมพันธ์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน    เพื่อใช้เป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ขอประชาชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสามัคคี  ปรองดอง และเป็นเครื่องมือในการทำความเข้ใจชี้แจงกับประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง  เพื่อใช้กิจกรรมเวทีเสวนาเป็นสื่อสารกลางให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน  เพื่อเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอันจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ โดยใช้พื้นฐานของประชาชนที่มีความรัก ความสามัคคีปรองดอง มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นใช้ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดแนวทางความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมสร้างโครงสร้างทางสังคมใหม่  นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้กับประชาชนในการรักษาความสะอาด  การสวมหน้ากากอนามัน การล้างมือ และเจลล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

        พันเอกธีรวัฒน์   ปิ่นแก้ว  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง(ทหาร) ได้มอบถุงยังชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กับประชาชน จำนวน 43 ชุด  และเยี่ยมให้กำลังใจ คุณยายพิม  ใจสมุทร อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 53/4 หมู่ที่ 6  ตำบลสุโส๊ะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญและถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติอีกด้วย