ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 26 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          วันนี้ (26 พ.ค. 63) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

          ทั้งนี้ สำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ สามารถทำและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยสรุปประเด็นดังนี้

1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อใช้แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ล้านล้านบาท ใน 3 ด้าน ดังนี้

• การสาธารณสุข วงเงิน 45,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเยียวยา ชดเชย ค่าเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์ จัดซื้ออุปกรณ์ ยา วัคซีน ป้องกันและควบคุมโรค

• เยียวยาประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลการะทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคฯ วงเงิน 555,000 ล้านบาท

• ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท สำหรับ การลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต

2. แนวทางในการบริหารประเทศ ในยุค New Normal ภายใต้โอกาสของประเทศไทย ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศและการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้น

• เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป

• ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

• เศรษฐกิจชุมชน ( พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งน้ำรองรับการเกษตร พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ)

3. กรอบแนวทางการของรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านกำลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ ภายใต้หลักเกณฑ์ คือ เป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน โดยสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564

4. กรอบระยะเวลาการพิจารณาโครงการ เปิดรับ project Idea 5 มิ.ย.63  ประชุมหารือ 5-15 มิ.ย.63 เสนอผ่านความเห็นชอบ รมว.เจ้าสังกัด 15 มิ.ย.63 คณะอนุกรรมการเสนอคณะกรรมการพิจารณา 2 ก.ค.63 เสนอ ครม. 7 ก.ค.63

 

          ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้สั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท ขอให้เน้นการขับเคลื่อนด้านการเกษตร การฟื้นฟูการท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เน้นการสร้างงาน สาร้างอาชีพ สร้างรายได้)

2. มอบทุกส่วนราชการศึกษาข้อมูลและประชุมหารือด่วนภายในหน่วยงานในภารกิจที่เกี่ยวข้อง และจัดทำโครงการเสนอให้จังหวัดพิจารณา ภายในวันที่ 2 มิ.ย.63 เพื่อนำเข้าการประชุม กบจ.ในวันที่ 4 มิ.ย.63 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดตรัง  (www.trang.go.th)