ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 (อนุมัติจ่าย) โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง

วันที่ 29 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(29 พ.ค.) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 กรกาคม 2532 (อนุมัติจ่าย) โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง ท้องที่อำเภอนาโยง อำเภอเมืองตรัง และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประชุมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหยงหลิง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

          โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง การก่อสร้างเป็นการขุดขยายคลองลำเลียงผ่านพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาบินหลา ตำบลบ้านควน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ความยาวรวม 16.288 กิโลเมตร ความกว้างเขตชลประทานประมาณ 60 เมตร มีที่ดินทั้งหมดประมาณ 835 แปลง เนื้อที่ประมาณ 480.47 ไร่ แยกเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ประมาณ 432 แปลง เนื้อที่ประมาณ 354.22 ไร่ ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประมาณ 412 แปลง เนื้อที่ประมาณ 126.25 ไร่ โดยที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อและจ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว 269 แปลง เนื้อที่ 236-3-01.63 ไร่ เป็นเงิน 131,622,930.70 บาท

          ส่วนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และถูกเขตการก่อสร้างชลประทานจะดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 มติคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทน ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสำรวจตรวจสอบและจ่ายเงินทดแทนทรัพย์สิน และคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินของคณะอนุกรรมการโดยถือความเห็นของคณะกรรมการเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุมกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินและวางหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติดังนี้ 1.ค่าขนย้าย (ค่าทดแทนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์) 2.ค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผล 3.ค่าทดแทนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น

          รวมค่าขนย้าย (ที่ดิน) จำนวน 373 แปลง เนื้อที่ 91-0-35.9 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 16,667,652.32 บาท และรวมค่ารื้อย้ายจำนวน 218 ราย เป็นจำนวนเงิน 25,971,068.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,638,720.97 บาท และครั้งสุดท้ายที่ได้ประชุมอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และในครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานและจัดทำบัญชีรายละเอียดนำเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินจำนวน 10 บัญชี

ค่าขนย้าย (ที่ดิน) จำนวน 29 แปลง เนื้อที่ 8-2-57.5 ไร่ เป็นเงิน 1,318,643.20 บาท และค่ารื้อย้ายจำนวน 20 ราย เป็นเงิน 1,515,342.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,833,9853.20 บาท ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินในระเบียบวาระที่ 4 ต่อไป