ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คลังจังหวัดตรังประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 28 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (28 ส.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

          การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อกำชับให้หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้เร่งก่อหนี้ผูกพัน และเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนราชการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อหนี้รายจ่ายลงทุนและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันภายในกำหนด อันจะส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งในการประชุมได้นำเรื่องการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเร่งรัดติดตามเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2562 มาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้