ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรจังหวัดตรังจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรดีเด่น บุคลากรทางการเกษตรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และกลุ่มบุคคลดีเด่น ระดับจังหวัด ของจังหวัดตรัง ปี 2563

วันที่ 31 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(31 ส.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรดีเด่น บุคลากรทางการเกษตรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และกลุ่มบุคคลดีเด่น ระดับจังหวัด ของจังหวัดตรัง ปี 2563 จำนวน 9 ราย ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

          กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และกลุ่มบุคคลดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละสาขา ดังนี้

การประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี2563 ประเภทเกษตรกรดีเด่น เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายมนตรี แสงแก้ว ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา  เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายอาคม ครชาตรี ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ ประเภทบุคคลทางการเกษตรกรดีเด่น สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงอัญชลิตา คงสง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ ร.ต.ท.ถาวร ศรีชูทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน ประเภทสถาบันเกษตรกรเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนักตอ ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน

          การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอรัษฎา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านป่ากอ อำเภอปะเหลียน

          การประกวดกลุ่มบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เกษตรกรตำบลดีเด่น ได้แก่ นายบัญชา เกิดล่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ นางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง