ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 31 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(31 ส.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า

          ก่อนจะเข้าวาระการประชุมได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร "การปิดทองหลังพระ คนโดยมากไม่ค่อยชอบ เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” จากนั้นจะมีพิธีมอบเกียรติให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง กรณีสนับสนุนสถานที่สำหรับประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และมอบเกียรติบัตรคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร THAI SELECT ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย และมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรดีเด่น บุคลากรทางการเกษตรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และกลุ่มบุคคลดีเด่น ระดับจังหวัด ของจังหวัดตรัง ปี 2563 จำนวน 9 ราย

          สำหรับการประชุมแจ้งเพื่อทราบเรื่อง การแต่งตังคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563