ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (8 กันยายน 2563)  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯ ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) ด้านเศรษฐกิจ (ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านสังคมและความมั่นคง และ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กว่า 110 คน ณ ห้องธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

 

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 - 2565 ได้ดำเนินการตามแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศักยภาพของจังหวัด เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานโครงการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีคำสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) กำหนด และพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตรังให้ความเห็นชอบ

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 - 2565 รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด ต่อไป