ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดตรัง

วันที่ 10 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(10 ก.ย.) นายจรูญศักดิ์  สุขขุม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดตรัง ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย อบก.ส่วนจังหวัด ประธานและเลขานุการ อบก.ส่วนอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.สาขาทุกสาขา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังในฐานะฝ่ายเลขานุการ อบก.ส่วนจังหวัด

 

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนกลาง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรังซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนฯในระดับจังหวัดได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดตรังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์เรื่องของเกษตรกรที่ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้ลดน้อยลง  โดยในพื้นที่จังหวัดตรัง มีการอนุมัติเงินกู้แล้ว จำนวน 577 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 ของจำนวนที่ได้รับอนุมัติการกู้ของภาคใต้ (มากเป็นอันดับสองของภาคใต้รองจากนครศรีธรรมราช) วงเงิน 201,308,066.15 บาท จำนวนที่ดินที่ได้ช่วยเหลือ 1,584 ไร่ (ณ วันที่ 31 ก.ค.63) แต่การปฏิบัติงานของ อบก.ทั้งส่วนของอำเภอ / จังหวัด ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควร ทั้งนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้มีโอกาสในการปลดเปลื้องหนี้สิน เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน