ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(11 ก.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา.

          การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 ได้ดำเนินการตามแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศักยภาพของจังหวัด เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานโครงการ ซึ่งการประชุมวันนี้มีผู้เข้าประชุม 190 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาสังคม ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพื่อให้เป็นไปตามพระกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ที่บัญญัติให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดจะต้องเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัด ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประชุมครั้งนี้