ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กษ.ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 11 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(11 ก.ย.) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

          ทั้งนี้เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริฯ ปี 2563 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ความก้าวหน้าผลการเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรปี 2563 จำนวน 8 ประเด็นหลัก นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้นำ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดตรัง ปี 2563-2566 เพื่อพิจารณาในการประชุม