ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 11 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(11 ก.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

          จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาการขอเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ฯ ตามมาตรา 42 การประกาศเขตสำรวจโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ฯ และขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่และสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจนในบริเวณที่จะทำการสำรวจก่อนที่จะลงมือทำการสำรวจไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน (ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563- 5 สิงหาคม 2563) และประกาศไว้จนกว่าจะดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้น และประกาศโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดของโครงการ แผนที่ แผนผังที่แนบนำไปปิดประกาศและมีหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินตามมาตรา 43 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 – 20 สิงหาคม 2563) เมื่อครบกำหนดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ยื่นขอคัดค้านและเสนอข้อคิดเห็นต่อโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ จำนวน 3 ราย แยกเป็นยื่นคัดค้านและเสนอข้อคิดเห็น จำนวน 2 ราย และขอถอนรายชื่อจากการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ราย ภายหลังจากปิดประกาศครบ 30 วัน ประชาชนในซอยบ้านโพธิ์ 6 จำนวน 30 ราย มีหนังสือฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีข้อเสนอแนะว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญยิ่งขึ้นและเป็นถนนตัวอย่างให้กับจังหวัดตรัง ขอบเขตโครงการมีความเหมาะสมที่จะทำโครงการจึงขอฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโครงการพิจารณาโครงการนี้ให้สำเร็จแล้วเสร็จโดยเร็วและขอให้รับฟังเสียงส่วนมาก