ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “VLEARN” ระหว่างโรงเรียนรัษฎา กับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)

วันที่ 14 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

           ที่ห้องประชุมโรงเรียนรัษฎา ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือด้ านการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาและการจั ดการเรียนการสอนออนไลน์ "VLEARN” ระหว่างโรงเรียนรัษฎา กับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด( มหาชน)  นำโดยนายมานพ นานอน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้รั กษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรั ษฎา และ นายปกรณ์ เพชรคง Regional Operations Manager Regional Management บริษัททรูคอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อตระหนักถึงความสำคั ญของสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษาที่ต้ องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกั บภาวะที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่ องในปัจจุบัน เกิดเป็นแนวคิด ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ยุคดิจิทัล ซึ่งประสานการทำงานผ่านแพลตฟอร์ มและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษา และบุคลากรในอนาคต มุ่งสู่พันธกิจในการยกระดับคุ ณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันให้ ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่ งขัน 
             สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทาง บริษัททรูคอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มาร่วมทำข้อตกลงพร้ อมแจก     ซิมทรูมูฟเรียนที่บ้านฟรี ให้แก่นักเรียน  พร้อมเล่นเกมส์รับของที่ระลึ กให้แก่นักเรียน ในส่วนของสัญญาณเน็ตทรู สามารถใช้กับสัญญาณเน็ตของทรู ได้ฟรีทุกพื้นที่ อย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อ
 7-11 ช้อปทรู ส่วนโรงเรียนได้ติดตั้งสั ญญาณไปแล้วกว่า 10 โรงเรียนใน 10 อำเภอ ในพื้นที่ จังหวัดตรัง                                  
             นายปกรณ์ เพชรคง 
Regional Operations Manager Regional Management บริษัททรูคอร์ปเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ทางทรูบริษัทคอร์เปอเรชั่ นมาร่วมทำข้อตกลงความร่วมมื อในการเข้าถึง แพลตฟอร์มของบริษัทซึ่งจะมีส่ วนในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนออนไลน์ ทรูพัฒนาเพื่อสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี และการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่บริ ษัทมีนโยบายเข้ามาอยู่ร่วมใช้ งาน ในส่วนของ 5G เป็นช่องทางเข้าถึงส่วนหนึ่งที่ เป็นตัวเชื่อมเข้าสู่แพลตฟอร์ มขณะนี้ ซึ่งเรามีนโยบายชัดเจนในการสนั บสนุนเรื่องการศึกษาซึ่งมี ความพร้อมของคณาจารย์ และตอนนี้เราเข้าสู่โรงเรี ยนใหญ่ๆเพื่อให้เห็นวอลลุ่มว่ าเรามีการใช้งานมาก หลังจากนี้ที่เราเข้าโมเดลดีแล้ วจะขยายเป็นรูปแบบสู่อนาคต ซึ่งในพื้นที่ตอนนี้ที่เราลงมี หลายพื้นที่ได้แก่ จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.ปัตตานี ในส่วนของการใช้สัญญาณเนตจะมี 2 ส่วน คือในส่วนที่นักเรียนใช้เชื่ อมต่อกับมหาลัย นักเรียนจะสามารถใช้กับอินเทอร์ เน็ตธรรมดาได้หรือจะใช้จากโทรศั พท์เคลื่อนที่ก็ได้
              ทางด้านนายมานพ นานอน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้รั กษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรั ษฎา กล่าวว่ารู้สึกมีความภาคภูมิ ใจและดีใจแทนนักเรียนที่ได้มี โอกาสพัฒนาในส่ วนของระบบเทคโนโลยีกับการเรี ยนรู้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนมี การจัดการเรียนการสอนผ่ านระบบการออนไลน์ที่ให้ ทางโรงเรียนได้สลับวันมาเรี ยนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มในช่วงนั้น ซึ่งก็ประสบปัญหาอยู่บ้างในส่ วนของออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในเรื่ องของอินเตอร์เน็ตด้วย จะพบปัญหาเพราะเด็กไม่สามารถที่ จะเข้าถึงระบบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และบางพื้นที่ระบบอินเตอร์เน็ ตของชุมชนก็มีแต่การใช้ก็ไม่ ประสบความสำเร็จ เมื่อมีทรูเข้ามาช่วยสนับสนุ นทำให้ระบบของอินเตอร์เน็ตดีขึ้ นกว่าเดิม สำหรับโรงเรียนรัษฎามีนักทั้ งหมด 1,200 คน จะมีนักเรียนจาก จ.นครศรีธรรมราชเข้ามาเรียนที่ นี่เยอะกว่า