ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 14 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(14 ก.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง

          สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกำหนดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดโดยเนื้อหาที่จะดำเนินการ และเหตุผลความจำเป็นที่ดำเนินการจะเชื่อมโยงกันอย่างไร ประโยชน์ที่ได้รับจะต้องมากกว่า ดังนั้นส่วนราชการจะต้องเตรียมในเรื่องนี้ด้วยเพราะระยะเวลากระชั้นชิด ในส่วนของการบริหารการจัดการหากเป็นงบลงทุนใครจะเป็นคนดูแลนี้เป็นเรื่องสำคัญ และเรื่องความคุ้มค่าของงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำ

          ส่วนเรื่องพิจารณาได้นำเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกำหนดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ ซึ่งกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 230,926,900 บาท จำแนกเป็น งบพัฒนาจังหวัดตรัง 221,926,900 บาท และงบบริหารจัดการของจังหวัด 9,000,000 บาท โดยให้เสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 เท่าของกรอบฯ