ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กระทรวงพาณิชย์ผลักดันนโยบายเชิงรุก "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

วันที่ 14 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(14 ก.ย.) ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพิทักษ์ อุดมวิชัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในการประชุมระหว่างพาณิชย์จังหวัดกับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดในเขตภาคใต้ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต "เกษตรผลิต พาณิชย์การตลาด" โดยมีพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ และหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน ร่วมมือการทำงานระหว่างพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการยกระดับคุณภาพผลผลิตและส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลลัพธ์ โดยพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ได้นำเสนอภาพรวมภารกิจแนวทางเชื่อมโยงส่งเสริมช่องทางการตลาด ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคซึ่งกันและกัน ในบริบทของ saleman และการส่งเสริมช่องทางการตลาดตามนโยบายของกระทรวง เช่น ตลาดต้องชม farm outlet ร้านอาหารหนูณิชย์ ร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่เกษตรกร รวมถึงการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ ตามนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” อย่างมีทิศทาง