ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลตรังจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนเขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563

วันที่ 18 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(18 ก.ย.) นายไกรสร โตทับเที่ยง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนเขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 ณ สวนทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

          ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ให้ความสำคัญของการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ในทุกกลุ่มวัยที่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งป้องกันการเกิดโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรังร่วมกับเทศบาลนครตรัง ให้ความสำคัญของโรคที่สามารถป้องกันได้ เพื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายในโครงการที่สำคัญนี้คือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมที่ดำเนินการมี่ คือ การให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส. การแสดงสาธิตการออกกำลังกายที่เหมาะสม ตามกลุ่มวัย และการจัดบูธให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 3 อ. 2 ส. จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และสุรา/ยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 27 ชุมชน