ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงปัญญาด้านการเกษตร สาขาต่างๆ จำนวน 4 สาขา

วันที่ 23 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

        (23 ก.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง  นายจรูญศักดิ์  สุขขุม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1/2563 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งให้สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงปัญญาด้านการเกษตร  สาขาต่างๆ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย  2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น  4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย   เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  ตามเกณฑ์การสรรหา โดยคัดเลือกให้เหลือสาขาละ 1 คน พร้อมทั้งผลหารพิจารณาของคณะทำงานฯให้สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการภายในเดือนกันยาน 2563

         ในส่วนของจังหวัดตรัง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโดยการแจ้งหนังสือสำเนาประกาศจังหวัดตรัง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ในสาขาต่างๆไดที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม  ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการพิจารณาในระดับจังหวัดนั้นต้องมีคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งทางคณะทำงานสรรหาในระดับจังหวัดจะดำเนินการพิจารณาเกษตรกรที่ได้รับการเสนอชื่อและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป