ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

วันที่ 24 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(24 ก.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานเตรียมจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

          จังหวัดได้กำหนดจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมืองตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ระลึกถึงการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งแรก ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวตรัง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ โดยมีการออกร้านของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการออกร้านกาชาดเพื่อการกุศลอีกด้วย