ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

วันที่ 24 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(24 ก.ย.) นางเนตรนภา กุลัตถ์นาม  รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดตรัง  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

 

โดยที่ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) สรึปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสรุปผลการคัดเลือก 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 ประเภท คือ ประเภทชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดกาญจนบริรักษ์ (บ้านโคกแค) อำเภอห้วยยอก จังหวัดตรัง  ประเภทบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง "บวร"  ได้แก่ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  และประเภทหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง "บวร"  ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ซึ่งได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2564 ของชุมชน อำเภอ องค์กร และจังหวัด และการจัดทำคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดอีกด้วย