ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สพม.เขต 13 ตรัง จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

วันที่ 25 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(25 ก.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 90 ราย โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กล่าวรายงาน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ จำนวน 44 โรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,335 คน มีนักเรียน จำนวน 42,460 คน ได้พิจารณาเห็นว่า ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขั้น มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาให้สังคมได้นั้น จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินงานตามภารกิจและบทบาทให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน

          นอกจากนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 90 ราย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังทั้งยังเป็นการแสดงมุทิตาจิต สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และประกอบคุณงามความดีมาตลอดอายุราชการ