ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และรับฟังปัญหาการจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ 25 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(25 ก.ย.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และรับฟังปัญหาการจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงาน และมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อ.นาโยง จ.ตรัง

          ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เขตที่ดินในท้องที่ ต.เขาวิเศษ และ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 34 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2536 จึงมีผลให้จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังขึ้น ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มเติม เป็นผลให้มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในขณะนี้ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดตรัง รวม 10 อำเภอ 93 พื้นที่ 62 ตำบล ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ส.ป.ก.ตรัง ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินตามขั้นตอนกระบวนการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังในการจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตฯ จำนวน 349 ราย 432 แปลง เนื้อที่ 4,181 ไร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดให้มีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังให้กับเกษตรกรในวันนี้ จำนวน 130 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน และสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีสืบไป