ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

วันที่ 25 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(25 ก.ย.) เวลา 09.30 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงวางพวงมาลัย และถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6 พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี และวางพวงมาลัย หน้ารูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ณ ห้องพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดตรัง

          จากนั้นเสด็จยังห้องประชุมวัลลภาภรณ์ ทรงถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสร็จแล้วประทานโอกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้ารับประทานพระกรุณา ดังนี้ นักเรียน โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เฝ้ารับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์และปฏิบัติหน้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนเฝ้ารับประทานเกียรติคุณบัตร เสร็จแล้ว ประทานโอวาทความตอนหนึ่งว่า "เกียรติคุณที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ สุจริตธรรมและความรับผิดชอบต่อภารกิจ ในอันที่จะปลูกฝังสั่งสอนและสร้างสรรค์เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ”

          จากนั้น เวลา 10.30 น.เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 63 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี กับโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดตรัง โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดและเผยแผ่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี และนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งครูอาจารย์และบุคลากร ผู้ล้วนเป็นกำลังสำคัญของชาติ

          เวลา 11.30 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ได้แก่ ด้านศิลปะ ดนตรี (อังกะลุง) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการขยะ ด้านทักษะส่งเสริมอาชีพ ด้านเอกลักษณ์ไทยด้วยมาลี มาลัย เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวมานี้ ล้วนเริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีวิชาความรู้ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ในขณะเดียวกันได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยใจคอด มีความเสียสละต่อส่วนรวม อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานและพระปณิธาน ทั้งนี้ยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ตามพระบรมราโชบายในรัชกาลปัจจุบันอีกด้วย