ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จัดหางานตรัง จัดงานนัดพบ Co-Payment & Trang Job Fair

วันที่ 25 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (25 พ.ย.) นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน "นัดพบ Co-Payment & Trang Job Fair” ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดงาน "นัดพบ Co - Payment & Trang Job Fair” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้าง จำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ไม่เกิน 7,500 บาท ต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยนายจ้าง/สถานประกอบการต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียว ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่าย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

          1. นัดพบ Co – Payment มีนายจ้าง/สถานประกอบการ มารับสมัครและสัมภาษณ์งาน    จำนวน 14 ราย ได้แก่ ประเภทกิจการขายปลีก ขายส่ง แปรรูปไม้ยางพารา และงานบริการร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ท ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 30 ตำแหน่ง 47 อัตรา

2. Trang Job Fair มีนายจ้าง/สถานประกอบการ มาร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 8 ราย ได้แก่ ประเภทกิจการ ค้าปลีก-ค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยางพารา แปรรูปอาหารทะเล การโทรคมนาคม เป็นต้น ตำแหน่งงานว่าง 44 ตำแหน่ง 110 อัตรา รวมตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น จำนวน 74 ตำแหน่ง 157 อัตรา   

3. บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อให้ผู้ร่วมงานทั้งผู้สมัครงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความถนัดและความสนใจในอาชีพ      
          4. นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง บริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมแรงงานในสาขาต่าง ๆ           ทั้งนี้การจัดงาน
"นัดพบ Co - Payment & Trang Job Fair” ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง/สถานประกอบการ และการอำนวยความสะดวกจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี          ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน จัดหางานจังหวัดตรังได้มีการจัดจุดลงทะเบียน และคัดกรองสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด