ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(25 พ.ย.) นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

          ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 791/2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร จังหวัดขึ้นใหม่ รวมทั้งปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ติดตามฯ ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือที่ กษ 0224.ตง/ว 587 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 แจ้งคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 772/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัด  ทั้งนี้ทางกระทรวงได้สั่งการให้จังหวัดที่ประสบสถานการณ์ภัยจัดตั้ง Warroom เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อให้การดำเนินการและการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตรัง ได้จัดตั้ง Warroom เพื่อติดตามและเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ โครงการชลประทานตรัง