ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ศอ.ปส.จ.ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 25 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(25 พ.ย.) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

          การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศป.ปส.อ. ทั้ง 10 อำเภอ การขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)

          ในส่วนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 จุดเน้นการดำเนินงานปี 2564 ความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดทอนศักยภาพ ความสามารถ พื้นที่การผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน และการลักลอบนำสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้ามาภายในพื้นที่ การสกัดกั้นยาเสพติดสนับสนุนการสกัดกั้นยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อลด/ตัดโอกาสในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเพื่อการแพร่กระขายและส่งออกทางระบบคมนาคมขนส่ง พัสดุภัณฑ์ (โลจิสติกส์) และระบบออนไลน์ การยึดทรัพย์สินดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลไปยังโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดและนักค้ารายสำคัญ พื้นที่แพร่ระบาด ดำเนินการกับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาและได้รับผลกระทบจากยาเสพติด ป้องกันรายใหม่ ป้องกันผู้เสพรายใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม บำบัดแบบสมัครใจกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเปิดเผยตัวตนและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม ไม่กลับไปเสพซ้ำ ดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่กลับไปเสพซ้ำ ภายใต้ความเข้าใจในบริบทและปัจเจกบุคคล มาตรการทางเลือก พัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่เพื่อเป็นฐานในการปรับนโยบายยาเสพติด วิจัยพืชเสพติด ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด และการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างการรับรู้และความเข้าใจบริบทของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน