ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1

วันที่ 19 ม.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(19 ม.ค.2564) ณ  ห้องประชุมลิบง ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น2) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง ทำการแทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง ได้ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง ในการนี้ได้มอบหมาย นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมแทน โดยที่ประชุมมีมติให้ นายสุรพล วิชัยดิษฐ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมและ นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการมูลนิธิฯ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ในการประชุม ซึ่งมีกรรมการมูลนิธิฯ เข้าประชุม ดังนี้ นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน  นายสรุพล วิชัยดิษฐ  นายเอกสิทธิ์ อ้วนไตร  นายวินัย ทองรัตน์ นางชลากร พิมลเดชกุล  พันจ่าเอกพิทักษ์พงษ์ ชัยคช นายสมจิต สุจริตชีววงศ์  และมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง นายเปล่งแสง ฉายอัครากุล (แทนนายประชา งามรัตนกุล) นายอาหมัดจับปรั่ง และนางสาววราภรณ์ วัชรกาฬ  ผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักงาน กกท.จังหวัดตรัง

 โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาอนุมัติ เรื่องที่ 1 การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง ประกอบด้วย

1. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา   ประธานกรรมการ

2. นายภูวนัฐ สมใจ  รองประธานกรรมการ

3. นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน  เหรัญญิก

4. นายสุรพล วิชัยดิษฐ  กรรมการ

5. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล  กรรมการ

6. นายเอกสิทธิ์ อ้วนไตร  กรรมการ

7. นายวินัย  ทองรัตน์  กรรมการ

8. นายประชา งามรัตนกุล  กรรมการ

9. นางชลากร พิมลเดชกุล  กรรมการ

10. นายอดิศร ตันเองชวน  กรรมการ

11. พันจ่าเอกพิทักษ์พงษ์ ชัยคช  กรรมการ

12. นายสมจิต สุจริตชีววงศ์  กรรมการ

13. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์  กรรมการ

14. นายณรงค์ โสภารัตน์  กรรมการและเลขานุการ

15. นายกิตติศักดิ์ แก้วศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง ประกอบด้วย

1. นายวินัย ทองรัตน์  ประธานคณะทำงาน

2. นายเอกสิทธิ์ อ้วนไตร  คณะทำงาน

3. นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน  คณะทำงาน

4. นายณรงค์ โสภารัตน์  เลขานุการคณะทำงาน

5. นายกิตติศักดิ์ แก้วศรี  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน