ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 21 ม.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(21 ม.ค.) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด/อำเภอ โดยกระทรวงการคลังได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 โดยกำหนดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดตรังที่ 1241/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

          สำหรับการประชุมในวันนี้นำเรื่องพิจารณา โดยอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังได้สำรวจความเสียหายและได้ประชุม ก.ช.ภ.อ.ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์อุทกภัย เสนอขอความช่วยเหลือมายังจังหวัดเนื่องจากเงินทดรองราชการในอำนาจนายอำเภอเมืองตรังมีไม่เพียงพอ ดังนี้ ด้านพืช 175,931 บาท ด้านบรรเทาสาธารณภัย โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทำเล บางรัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง งบประมาณ 365,000.-บาท และหน่วยงานเสนอโครงการฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานจำนวน 2 แห่ง คือ แขวงทางหลวงตรัง และแขวงทางหลวงชนบทตรัง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดดังนี้ ด้านเกษตรกรอำเภอเมืองตรัง เป็นเงิน 174,931 บาท  ซ่อมแซมถนนของ อบต.นาโต๊ะหมิง เป็นเงิน 258,000 บาท  ซ่อมแซมปรับปรุง 5 โครงการของแขวงทางหลวง เป็นเงิน 42 ล้านบาท ซ่อมแซมเชิงลาดสะพานแขวงทางหลวงชนบทจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2,200,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563