ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันอุบัติภัยทางถนน

วันที่ 19 มี.ค. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ปลัดจังหวัดตรัง ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตรัง ปี 2556 จากสถิติข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 จังหวัดตรังมีรวมรถทุกประเภท 368,246 คัน ประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ 262,553 คัน ,รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 40,594 คัน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รวมรถปิคอัพ/รถตู้) 54,912 คัน และมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท 368,246 ฉบับ เฉพาะรถจักรยานยนต์ 201,517 ฉบับ ซึ่งจะเห็นว่าจำนวน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ มีน้อยกว่ารถจักรยานยนต์ ถึง 61,036 คัน นั่นหมายถึงผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก และก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จังหวัดตรังอยู่ในอันดับ 4 ของ 14 จังหวัดภาคใต้ที่มีจำนวนอุบัติเหตุจากการจราจรรองจาก ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร และเป็นอันดับ 3 ที่มีผู้เสียชีวิตรองจาก ภูเก็ตและระนอง ปลัดจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังอยู่ในอันดับต้นของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต มาจากสาเหตุของการขาดความเอาใจใส่ในกฎกติกาของสังคม ในทุกด้าน โดยเฉพาะกฎจราจร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคน ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน "วินัยต้องเริ่มที่บ้าน สอนลูกหลายให้มีระเบียบ” จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน