ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดพลังงาน

วันที่ 19 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการหารือแนวทางการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยเสนอให้มีข้อบังคับการประหยัดพลังงานลง 10% จากปีก่อน และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จังหวัดตรังจึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของจังหวัด และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ดังนี้ เครื่องปรับอากาศ เปิดใช้ในอุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียส ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลา ในช่วงเข้าเปิดเวลา 09.30-11.30 น. ปิดพักกลางวันเวลา 11.30-13.30 น. ช่วงบ่ายเปิดเวลา 13.30-16.00 น. ไฟฟ้าแสงสว่าง ปิดไฟแสงสว่างในช่วงพักเที่ยงของทุกวัน และโต๊ะ/บริเวณที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ดับไฟ ยกเว้นในส่วนพื้นที่จำเป็น คอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่อยู่ปฏิบัติงานและพักเที่ยงของทุกวัน การใช้ลิฟต์ให้เปิดใช้บางชั้นเท่าที่จำเป็น ฯลฯ