ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังอบรมผู้นำศาสนา และเยาวชน นำพาสังคมเป็นสุข

วันที่ 20 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อม นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายหนอด ตู้ดำ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมฝึกอบรมผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และเยาวชน นำพาสังคมจังหวัดตรังไปสู่ความสุข โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำชุมชนและเยาวชนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 400คน นาย หนอด กล่าวว่า ด้วยสภาพปัญหาของสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดอย่างหนักมากในทุกพื้นที่ส่งผลกระทบให้ บุคคลปฎิบัติออกห่างจากหลักคำสอนของศาสนาซึ่งยาเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ด ขาดสำหรับมุสลิมทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นภัยต่อตนเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อสังคมพี่น้องมุสลิมที่จำ เป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการจัด อบรมในครั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ ติดให้กับชุมชน ด้วยการรณรงค์และป้องกันในกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นเยาชนในพื้นที่ นอกนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะการประยุกต์การป้องกันยาเสพติดในการแสดงธรรม (ดุ ตบะห์) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะ ที่ นายธีระยุทธ กล่าวว่า ที่ผ่านผู้นำศาสนาอิสลาม ทั้ง อิหม่านคอเต็บ และบิหลั่น คอยควบคุมอบอมดูแลให้ลูกหลานมุสลิมมีชีวิตอย่างสันติสุขแล้ว ยังทำหน้าที่ให้ลูกหลานได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจำ วันที่มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ทำความดีที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเล๊าะห์ อีกด้วยเพื่อให้เกิดความสุข การทำกิจกรรมดังกล่าวทางภาคราชการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เป็นการเพิ่มโลกทรรศ์ให้เยาวชนได้เข้าสู่ศาสนาดีกว่าจะห่างเหินและทำให้สังคม อ่อนแอ การจัดอบรมในครั้งนี้มีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัว สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป