ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กรมคุมประพฤติร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนตรัง มุ่งมั่นทำดี เพื่อแผ่นดิน

วันที่ 20 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 จ.ตรัง นางแก้วตา เทพมาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนตรัง มุ่งมั่นทำดี เพื่อแผ่นดิน ภายใต้โครงการ ค่ายใจสว่าง สู่ทางชีวิตใหม่ รุ่นที่ 3 โดยมี นายนภดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน และมีนายสมหมาย อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 17 กล่าวต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สืบเนื่องจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดมากขึ้น ดังนั้นองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมือกันกัน โดยเฉพาะธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินที่ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีความประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่เคยพลาดพลั้งกระทำความผิด จำเป็นต้องเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง ด้วยกิจกรรมค่ายลูกเสือ ซึ่งเป็นภารกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงก่อตั้ง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน และเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนต่อผู้อื่นและต่อสังคม รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและรู้จักการออม โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 คน ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน