ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาแผนที่-เข็มทิศ ระดับภาคใต้

วันที่ 20 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาแผนที่-เข็มทิศ ระดับภาคใต้ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 5 หลักสูตร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 เป็นเจ้าภาพระดับภาคใต้ จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาแผนที่-เข็มทิศ การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือทุกประเภท ได้ระบุทักษะการสอนวิชาแผนที่-เข็มทิศเพียงเล็กน้อย ดังนั้น ผู้ผ่านการอบรมยังขาดความชำนาญในการอ่านแผนที่ และการใช้เข็มทิศ สำนักงานลูกเสือโลก จึงได้กำหนดให้จัดหลักสูตรวิชาเฉพาะ (Specialist Course) ขึ้นมา สำหรับผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเบื้องต้น ประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว เพื่อใช้เป็นทักษะในการเดินทางไกล หรือการเดินทางสำรวจโดยใช้แผนที่ประกอบเข็มทิศ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับวิชาแผนที่-เข็มทิศได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในวิชาแผนที่-เข็มทิศมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือมีความชำนาญในการอ่านแผนที่ การทำแผนที่สังเขป และใช้เข็มทิศได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 170 คน ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน