ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังจัดรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยสูงเกือบ 3 เท่าของปี 25555

วันที่ 25 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีนายนิพันธ์ ศิริธร นายอำเภอเมืองตรัง กล่าวรายงาน โดยมี อบต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาหนึ่งของจังหวัดตรัง ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในขณะนี้มีการระบาดทั่วประเทศ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องในรอบ 10 ปี จากรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 มีนาคม 2556 มีจำนวน 14,653 ราย อัตราป่วย 22.87 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 19 ราย สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบว่าในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีรายงานผู้ป่วยสูงขึ้นทุกจังหวัด และมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2,341 ราย เสียชีวิต จำนวน 7 ราย ในจังหวัดตรังมีรายงานผู้ป่วย 173 ราย อัตราป่วย 27.60 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อำเภอเมืองตรัง อำเภอหาดสำราญ และอำเภอกันตัง ตามลำดับ พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุปี 2556 กลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายะ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี ตามลำดับ สำหรับในอำเภอเมืองตรังประกอบด้วย 15 ตำบล มีรายงานการเกิดโรคแล้ว 14 ตำบล ตำบลที่มีอัตราป่วยสูง คือ ตำบลบางรัก ตำบลนาท่ามใต้ และตำบลนาตาล่วง สถานการณ์มีแนวโน้มจะมีการระบาดมากขึ้นในปีนี้ จำนวนผู้ป่วยสูงเกือบ 3 เท่าของปี 2555 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และระดมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเร่งรัดกิจกรรมการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การใช้ยาทากันยุงป้องกันยุงกัด การพ่นสารเคมีฆ่ายุงตัวแก่ ในกรณีที่พบผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งการรณรงค์นี้ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2556