ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น เนื่องใน “วัน อปพร.”

วันที่ 25 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (25 มี..) เวลา 09.00 น. นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2556 พร้อมเงินรางวัล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) สืบเนื่องจากศูนย์ อปพร.กลางได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีที่พี่น้อง อปพร.ได้เสียสละเวลาอุทิศกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบสาธารณภัยโดยมิ หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือราชการ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ บรรเทาความทุกข์ร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างน่ายกย่อง โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ให้แก่ ศูนย์ อปพร.อบต.คลองลุ พร้อมเงินรางวัล ประจำปี 2556