ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดอบรมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต

วันที่ 26 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2556 เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิต (Donor Care Donor Health) โดยมีนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์ตรัง มีนโยบายหลักในการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ให้มีปริมาณอย่างเพียงพอ และปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยโลหิตที่ได้รับต้องมาจากผู้บริจาคที่มีความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีเป้าหมายในการจัดหาโลหิตให้ได้จำนวน 2% ของจำนวนประชากร หรือ 12,800 ยูนิต/ปี แต่ในปัจจุบันความต้องการใช้โลหิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ สำหรับปีงบประมาณ 2556นั้น สามารถจัดหาโลหิตได้เพียง 10,495 ยูนิต/ปี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ได้มีการขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลใกล้เคียง อีกทั้งยังมีปัญหาในการขาดแคลนโลหิตในบางช่วง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดทำโครงการอบรมฯ ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสานงาน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้ผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพที่ดี เป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนส่งผลให้ได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุดและมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการใช้และมีมาตรฐานการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน