ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ปศุสัตว์ตรังประเมินสถานการณ์ปนเปื้อนในสุกร

วันที่ 26 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง นายธวัช อุดมคณารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการจัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เจ้าหน้าที่เทศบาลของโรงฆ่าสัตว์ และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 70 คน จาก 10 อำเภอ ให้ได้รับความรู้ในการตรวจประเมินสถานการณ์ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp ในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 ตรัง นายธวัช กล่าวว่า เนื้อจากที่ผ่านมาทางปศุสัตว์จังหวัดตรังมีการเก็บเนื้อสุกร จำนวน 200 ตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อปนเปื้อน Salmonella spp พบว่ามีเปอร์เช็นต์สูง แต่คนตรังจะไม่ติดเชื้อเนื่องจากไม่นิยมบริโภคเนื้อสุกรสุก ๆ ดิบ ๆ จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์(เขียง )และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับทราบถึง ปัญหาและผลกระทบจากการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดตรังยังเข้าไปตรวจสอบดูแลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ เข้ามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์อีกด้วย