ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว

วันที่ 26 มี.ค. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีเปิดงานการส่งเสริมและพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ในกิจกรรมการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว งานวันแห่งครอบครัว และวันสตรีสากลพร้อมทั้งมอบโล่ ให้กับครอบครัวร่มเย็น 6 ครอบครัว และเกียรติบัตรการประกวดเรียงความครอบครัวในฝันของฉัน ให้กับเยาวชนอีก 9 รางวัล นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สภาพสังคมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งรูปแบบโครงสร้าง ขนาดครอบครัว และวิถีชีวิต ทำให้วิธีคิดของสมาชิกในครอบครัวต่างไปจากเดิม ทำให้ครอบครัวที่เข้มแข็งในอดีตเสื่อมลง ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวขาดการเรียนรู้ ขาดกลไกสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม ในครอบครัวสตรีมีบทบาท ทั้งในฐานะแม่ของลูก ภรรยา ที่สามารถกำเนิดสมาชิก เลี้ยงดู กล่อมเกลา สร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัว และในขณะเดียวกับยังต้องหารายได้ในครอบครัวควบคู่กับบุรุษอีกด้วย สตรีจึงมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการร่วมกับพัฒนาสังคมและชุมชน และรัฐบาลก็ได้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ การช่วยเหลือเยียวยา การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรีผ่านองค์กรสตรี โดยกิจกรรมในการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว เป็นการให้ตัวแทนของสตรีทุกภาคส่วนได้ร่วมประชุม เสวนา และเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่ให้กับครอบครัวร่วมเย็น จำนวน 6 ครอบครัว มอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความครอบครัวในฝันของฉัน ให้กับเยาวชนอีก 9 รางวัล และมอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัวสตรีหัวใจแกร่งอีก 10 ครอบครัว อีกด้วย