ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง

วันที่ 27 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดตรัง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 อ.เมืองตรัง นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 72 คน รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหา 84,320 หมู่บ้าน/ชุมชน และยังได้กำหนดเป้าหมายลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 300,000 คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนกลุ่มเสียง ป.5-6 อีกทั้งยังมีเป้าหมายให้ปราบปรามจับกุมข้อหาสำคัญ จำนวน 40,000 คดี ยึดทรัพย์ 2,000 ล้านบาท สำหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ซึ่งในการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพและกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยใช้เวลาในการอบรมจำนวน 15 วัน 14 คืน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 5 เมษายน 2556