ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนตรัง ปี 2556

วันที่ 29 มี.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนตรัง ปี 2556 คนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิต มีการแบ่งปัน เกื้อกูลกัน และมีความสุขทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย และมอบเกียรติบัตรให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลที่เข้มแข็ง จำนวน 22 กองทุน จังหวัดตรังโดยคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง และเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสและมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในการจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนตรังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารต่อสังคม และขยายผลการจัดสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่และประชาชนในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและองค์กรชุมชน ร่วมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนก่อให้เกิดพันธะสัญญาร่วมกันพัฒนาสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมมากมาย ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ 8 กองทุน มอบเกียรติบัตร จัดเวทีเสวนาสวัสดิการชุมชนคนตรังสู่สวัสดิการถ้วนหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน