ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังพิธีเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และพิธีวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เม.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (1 เม.ย.) ที่โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" พร้อมทั้งร่วมกันวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน และ มหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย โดยในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญ รุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 44 ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง" ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี พ.ศ.2541 ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และได้ใช้ชื่อวันงานใหม่ว่า "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" จากนั้น จังหวัดได้ประกอบพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 โดยจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) ซึ่ง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 "วันข้าราชการพลเรือน” เกิดขึ้นจากการที่ทางการได้กำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือวันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน