ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เม.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อ.เมืองตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีทอดป้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี 2522 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เนื่องในโอกาสปีเด็กสากล ต่อมาเมื่อปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และมีพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบทุนตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีเงินสมทบกองทุนฯ ด้วยการทอดผ้าป่ามาตั้งแต่ปี 2536 จำนวน 1,658,287.12 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) ซึ่งในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในครั้งนี้มียอดทั้งสิ้น 291,385.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานเงินขวัญถุงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์