ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 2 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมสัมมนาโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดภาคใต้ เขตตรวจราชการที่ 6,7 และ 8 เป็นการประชุมสัมมนาและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ และการบูรณาการการตรวจราชการของจังหวัดในพื้นที่ 14 ภาคใต้ และนำผลที่ได้มาดำเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐในภาคเกษตรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมกับการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรในการเข้าสู่อาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คน
ทั้งนี้เพื่อพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์สูงสุด และการบูรณาการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ อาทิ นโยบายโซนนิ่ง ภาคเกษตร "การส่งเสริมสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้” นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer รวมทั้งโครงการอื่นๆตามแผนการตรวจราชการให้สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการผลิตภาคเกษตร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น