ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล และเตรียมความพร้อมในปี 2557 ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรสามารถกระจายไปทั่วประเทศ พร้อมสนองแนวพระราชดำริ น้ำบาดาลช่วยเหลิอประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 3 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการหลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ 18 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบาย กฎ ระเบียบและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาล ตลอดจนให้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลได้อย่างถูกต้อง สำหรับการจัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้จัดมาแล้ว17 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 18 โดยกำหนดจัดฝึกอบรมทั้งหมด 4 ภาค คือ ภาคกลางจัดขึ้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ภาคใต้จัดขึ้นที่ จ.ตรัง ภาคเหนือจัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่ จ.อุบลราชธานี สำหรับภาคใต้ จ.ตรัง มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน
ทั้งนี้นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังกล่าวอีกว่า ในทั้งประเทศได้ทำเกี่ยวกับพื้นที่เกษตรทั้งหมด 31 พื้นที่ พื้นที่ละ 500 ไร่ แต่ส่วนปี2557 จะทำรูปแบบใหม่ เป็น 2 ระบบ คือ เกษตรเชิงระบบ ในพื้นที่ 100 ไร่ ทำ 40 แห่ง และ 2.รูปแบบเกษตรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วน ในพื้น 40 ไร่ ทำทั้งหมด 1,245 แห่ง ซึ่งจะกระจายได้ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2556 ได้ทำพื้นที่ใหญ่เพราะฉะนั้นจำนวนที่เราได้รับงบประมาณที่เราได้รับไม่มากนัก จึงทำให้ระบบการเกษตรกระจายไม่ทั่วถึง แต่ในปี 2557 จะกระจายได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ทุกพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำการเกษตรและที่อยู่นอกเขตชลประทาน เมื่อประชาชนแจ้งความต้องการทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะทำการดำเนินการให้ ประชาชนสามารถแจ้งได้ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และแจ้งที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ภาคใต้มีด้วยกัน 2 เขต คือ จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา