ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังจัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อเป็นกลไกลสอดส่องการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (4 ก.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และบรรยายพิเศษเรื่อง "ความคาดหวังของจังหวัด ในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 90 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ที่ประกอบด้วย ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง "บทบาท อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” โดยมี นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ รองประธาน ก.ธ.จ.ตรัง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง เพื่อช่วยในการสอดส่องหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด และเพี่อเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดในการสอดส่อง เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ